Program edukacji wczesnoszkolnej "4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III" kładzie nacisk na rozwijanie analitycznego, krytycznego i kreatywnego myślenia. Podkreśla wagę stawiania pytań otwartych i umożliwiania dzieciom rozwiązywania problemów. Kształtuje umiejętność pracy w grupie.

Program 4ELT szczególnie podkreśla wagę zadawania pytań wyższego rzędu, dlatego w dołączonych scenariuszach zajęć, każdego dnia wyodrębniono dział „Pytania HOT”. „Pytania HOT” to nic innego, jak tylko pytania stymulujące procesy myślenia wyższego rzędu. W każdym scenariuszu znajdują się propozycje takich pytań do tematu dnia.

Poza tym w programie 4ELT wiele miejsca poświęcono na rozwój kreatywności. W ciągu każdego tygodnia przeznaczono specjalnie wydzielony czas na rozwiązywanie zadań rozwijających zdolności twórcze uczniów. Treści, których te zadania dotyczą są zintegrowane z tematami dnia i tematami tygodniowymi. Pracując w grupach dzieci rozwiązywać będą ciekawe problemy otwarte. Zakłada się, że praca w grupach odbywać się będzie kilka razy w tygodniu. Dzieci będą dzielone na grupy i w ciągu miesiąca wspólnie będą przygotowywały rozwiązanie problemu rozbieżnego – tzw. problemu miesiąca, którego celem jest ukazanie związku między wiedzą szkolną a rzeczywistymi problemami z którymi dzieci mogą się spotkać w życiu.

Do programu 4ELT dołączono szczegółowy plan dydaktyczny do nauki języka angielskiego, który wraz ze szczegółowymi scenariuszami zajęć i bogatym zestawem materiałów graficznych umożliwi nauczanie języka angielskiego bez podręcznika. Wszystkie scenariusze zarówno zajęć zintegrowanych jak i zajęć językowych, przedstawiono w formie map myśli (do wydruku w formacie A3).

Wszystkie te elementy sprawiają, że „4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III" stanowi nowoczesne i wygodne narzędzie pracy twórczych pedagogów chcących nauczać i wychowywać dzieci, które w przyszłości będą umiały odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie.

+
Projekt Unijny
Copyright © 2014 4ELT Anna Gębka-Suska